UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy mimo, iż w spłacie pożyczki udzielonej przez bank dopuściłem się zwłoki powyżej 60 dni, mogę żądać, aby zaraz po całkowitym uregulowaniu zobowiązań, moje dane osobowe zostały usunięte z Biura Informacji Kredytowej (BIK S.A.)?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-15 14:12:07
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż przepisy Prawa bankowego uprawniają BIK S.A. do przetwarzania danych osób fizycznych – kredytobiorców, pożyczkobiorców, nawet po całkowitym wykonaniu przez nich zaciągniętego zobowiązania.

Uzasadnienie

Aktem prawnym zawierającym szczegółowe regulacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych klientów banków jest przede wszystkim ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Zgodnie z art. 105a ust. 3 Prawa bankowego banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 (jak np. BIK S.A.), mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą. Ale muszą być spełnione wskazane w tej ustawie warunki. Mianowicie jeśli osoba ta (kredytobiorca, pożyczkobiorca) nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, oraz po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.

W związku z powyższym należy uznać, że, o ile nastąpiła zwłoka w spłacie zobowiązania wynosząca powyżej 60 dni, to nie ma podstaw do zakwestionowania legalności przetwarzania przez BIK S.A. danych osobowych pożyczkobiorcy. I fakt uregulowania zaciągniętego zobowiązania nie ma wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych kredytobiorcy przez BIK S.A.

Ostatnie aktualności