UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-07-22
Wprowadził‚ informację: 2009-04-27 11:31:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W ramach realizacji swoich uprawnień oraz mając na uwadze potrzebę ciągłego doskonalenia ochrony danych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i  komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących podmiotami prawnymi oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych wystąpienia  zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Generalny Inspektor może również występować do właściwych organów  z wnioskami o  podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych  w  sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Podmiot, do którego zostało skierowane wystąpienie lub wniosek, jest obowiązany ustosunkować się do tego wystąpienia lub wniosku na piśmie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.*

*obowiązek ten wprowadza art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1497), który wszedł w życie 7 marca 2011 r.

Ostatnie aktualności