UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

„Wywieszanie list z wynikami postępowania rekrutacyjnego w wyższych uczelniach i szkołach ponadgimnazjalnych" oraz „Odmowa przekazania Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami danych osobowych właścicieli zwierząt z powołaniem się na ustawę o ochronie danych osobowych", 5.07.2002 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-05-06
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-05-06 13:33:12
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poinformował dziennikarzy, że publikowanie list z  wynikami postępowania rekrutacyjnego zarówno w wyższych uczelniach jak i w szkołach ponadgimnazjalnych jest uprawnione i nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku szkół wyższych upublicznianie list przewiduje ustawa o  szkolnictwie wyższym, która stanowi, że  „(...) wyniki egzaminów są jawne". W przypadku szkół ponadgimnazjalnych sprawa ta została uregulowana przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. Rozporządzenie z dnia 27.08.2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do przedszkoli i  szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych mówi wyraźnie, że dyrektor szkoły „(...) informuje kandydatów o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły". W ocenie dr Ewy Kuleszy, sytuacja jest klarowna prawnie jak również jest zgodna z długotrwałą tradycją nie budzącą dotychczas kontrowersji.

Generalny Inspektor omówił również kwestię zasadności odmowy udostępniania inspektorom Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (TOZ) danych osobowych właścicieli zwierząt. Podmioty dysponujące takimi informacjami, np. schroniska dla zwierząt, powołują się przy tym na ustawę o ochronie danych osobowych. Tymczasem w myśl jej przepisów przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1994 roku o ochronie zwierząt określone zostały zadania nałożone na TOZ. Ich charakter przesądza o tym, że należy je zaliczyć do wskazanej powyżej kategorii - zadań realizowanych dla dobra publicznego. Istnieje zatem podstawa dla pozyskiwania przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami danych osobowych właścicieli zwierząt a podmiot, do którego TOZ występuje o przekazanie powyższych informacji, nie może odmówić ich udostępnienia z powołaniem się na ustawę o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności