UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Regulamin przyznawania honorowego patronatu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Uruszula Góral 2018-04-03
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2018-04-03 19:04:57
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-04-03 19:52:37

§ 1 Zasady ogólne

 1. Patronat Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego czy osobistego udziału GIODO lub jego przedstawiciela w planowanym wydarzeniu.
 2. Udział Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego przedstawiciela w planowanym wydarzeniu oraz wygłoszenie prelekcji jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

 3. Prawo do przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym przysługuje wyłącznie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.>

 4. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia niekomercyjne o wysokim poziomie merytorycznym, mające bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. W szczególnym przypadkach GIODO może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny, jeżeli zapewniony jest wysoki poziom merytoryczny, nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia ustawowych zadań realizowanych przez GIODO.

 

§ 2 Zgłoszenie

 1. Wniosek o patronat GIODO Organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 2. Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej lub listowej na adres:

 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl>

 

§ 3 Procedura przyznania patronatu>

 1. Organizator ubiegający się o patronat GIODO powinien przedstawić pisemnie wypełniony wniosek (wraz z załącznikami) oraz jego szczegółowe uzasadnienie powiązane z zakresem zadań i kompetencji GIODO. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, wnioski rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji.

 3. Odpowiedź na wniosek przekazywana jest Organizatorowi w formie elektronicznej lub listowej.

 4. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

 

§ 4 Warunki związane z realizacją patronatu

 1. W przypadku przyznania patronatu, Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o tym fakcie wraz z logotypem GIODO w materiałach informacyjno-promocyjnych, zaś w odniesieniu do wydarzeń takich, jak np. konferencje, spotkania - ustawienia banneru roll-up. Materiały, w których wykorzystane zostanie logotyp GIODO podlegają akceptacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Na stronie internetowej GIODO zostanie zamieszczona informacja o objęciu patronatem danego przedsięwzięcia.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach GIODO może odebrać przyznany wcześniej patronat. O podjętej decyzji Organizator jest informowany niezwłocznie w formie elektronicznej bądź listowej.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Uruszula Góral 2018-04-03
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2018-04-03 19:57:42
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-04-03 19:57:59

Ostatnie aktualności