UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Cele i Etapy Programu

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2013-07-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-07-29 12:49:07
Ostatnio modyfikował: Anna Dudkowska 2017-09-04 14:34:36

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cel ten bedzie realizowany poprzez nastepujące cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze ksztaltowania wsród uczniów wiedzy i umiejętnosci związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatnosci;
 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
 • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doswiadczeń związanych z realizacją przedmiotowych tresci;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw czlowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
 • kształtowanie wsród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkól. Dokument ten precyzuje, że jednym z celów ksztalcenia ogólnego na I, II, III i IV etapie edukacyjnym jest kształtowanie u uczniów postaw warunkujacych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez całe życie(2006/962/WE), jak również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 pazdziernika 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, program obliguje placówki doskonalenia nauczycieli do tworzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkól w ramach organizowanych szkoleń, spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tematem ochrony danych osobowych.

Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materialy edukacyjne zawierajace m.in. informacje dotyczace zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród uczniów. Placówki zgłoszone do Programu otrzymują materiały edukacyjne podczas dwudniowego obowiązkowego szkolenia, które odbywa się w Warszawie.

Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkołach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, lekcji) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnim etapem jest opracowanie autorskich scenariuszy lekcji oraz przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podjętych działań w ramach Programu.

Każdy uczestnik Programu zgłoszony do Biura GIODO ma zapewnione:

 • bezpłatne szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
 • opiekę merytoryczna Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • wsparcie metodyczne Gliwickiego Ośrodka Metodycznego,
 • bezpłatne materiały dydaktyczne oraz scenariusze lekcji służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć z uczniami,
 • pomoc w działaniach informacyjno-promocyjnych
 • możliwość skorzystania z materiałów zamieszczonych na Portalu Edukacyjno Informacyjnym eduGIODO.

Ostatnie aktualności