UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy osoby prowadzące punkty zbierania odpadów metali mają prawo pozyskiwać od osób sprzedających złom ich dane osobowe w postaci numeru PESEL?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-09-09
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-10-08 14:39:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-10-08 14:40:08

Osoby prowadzące punkty zbierania odpadów metali są zobowiązane do gromadzenia określonych w przepisach prawa danych osobowych osób przekazujących odpady. Nie ma wśród tych danych numeru PESEL.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych, zaś skonkretyzowanie tych zasad ma niejednokrotnie miejsce w szczególnych wobec jej regulacji przepisach prawa. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku, gdy określone kwestie uregulowane są w przepisach innych, niż ustawa o ochronie danych osobowych, w pierwszej kolejności stosuje się te przepisy.

W niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z art. 102 ust.1 tej ustawy, posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady.

Jak zaś stanowi art. 102 ust. 2, formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

  1. określenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, z którego powstał odpad, oraz źródło pochodzenia;
  2. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady.

Także taki zakres danych określony został również w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.

Ponieważ pozyskiwanie danych osobowych od osób przekazujących odpady odbywa się na podstawie szczególnych do ustawy przepisów prawa, zatem przesłanką legalizującą takie działanie jest 23 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osób fizycznych, w tym ich pozyskiwanie i utrwalanie, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wskazanych w tym przepisie. Stosownie do jego treści, przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o sunięcie dotyczących jej danych (pkt 1), jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (pkt 2), jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 3), jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (pkt 4), jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (pkt 5). Katalog przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych wymienionych w powołanym przepisie jest zamknięty. Każda z przesłanek ma charakter autonomiczny i niezależny, wystarczy więc spełnienie jednej z nich, aby przetwarzanie danych osobowych było legalne.

Zatem w świetle powołanych przepisów, pozyskiwanie numeru PESEL osób przekazujących odpady byłoby nieuprawnione, bowiem wśród danych, do pozyskiwania których uprawnione są osoby prowadzące punkty zbierania odpadów metali, nie ma tego typu danych.

Dodatkowo wskazać można, że przepisy art. 102 ustawy o odpadach uprawniają osoby prowadzące punkty zbierania odpadów metali do żądania okazania przez osoby przekazujące odpady dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Nakazują też odmówić przyjęcia odpadów metali w przypadku, gdy osoba je przekazująca odmawia okazania takiego dokumentu.

Reasumując, przepisy ustawy o odpadach przesądzają, że osoby prowadzące punkt zbierania odpadów metali są zobowiązane do gromadzenia danych osobowych osób przekazujących odpady we wskazanym w tych przepisach zakresie. Stanowią też, że są zobowiązane przechowywać wypełnione formularze przez 5 lat i przedstawiać je na żądanie organów przeprowadzających kontrolę, Policji, straży miejskiej i służb ochrony kolei.

Ostatnie aktualności