UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Jak prawidłowo zgłosić powołanie ABI do rejestracji GIODO?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2015-03-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:03:28
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:20:54

Zgłoszenia powołania ABI do rejestracji Generalnemu Inspektorowi oraz zgłoszenia odwołania ABI należy dokonać wyłącznie przy użyciu formularzy zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, których wzory stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1934, dalej zwanego „rozporządzeniem”). Formularz zgłoszenia powołania może być również wykorzystany przez administratora danych do zgłoszenia zmian informacji objętych zgłoszeniem powołania ABI.

Administrator danych powinien pamiętać o tym, aby zgłoszenie spełniało wymogi formalne przewidziane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), tj.

  1. zostało złożone na formularzach zgłoszenia powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, których wzory stanowią załącznik do powołanego wyżej rozporządzenia;
  2. zawierało w swojej treści informacje, o których mowa w art. 46b ust. 2 i 3 u.o.d.o.;
  3. zostało podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania administratora danych.

 

Jeżeli administrator danych udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu rejestracyjnym ABI, wówczas zobowiązany jest do załączenia oryginału bądź urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm., więcej informacji o opłacie:

http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/oplata_skarbowa.pdf).

Ostatnie aktualności