UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wyzwania związane z unijną reformą prawa ochrony danych osobowych, 22.06.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-06-23
Wprowadził‚ informację: Sylwia Bator 2016-06-23 15:06:07
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-06-23 15:48:48

22 czerwca 2016 r. w Senacie RP odbyła się dyskusja na temat kształtu przyszłej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Okazją do jej zorganizowania było wspólne posiedzenie seminaryjne Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, organizowane we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W szerokim gronie wybitnych naukowców i ekspertów poruszono zarówno wątki o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym.

W swoim wystąpieniu dr Edyta Bielak-Jomaa, GIODO, mówiła, że znajdujemy się obecnie w szczególnej sytuacji – czeka nas bowiem rewolucja związana z wejściem w życie pakietu legislacyjnego, odnoszącego się w sposób całościowy do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Jak wskazała, jednym z głównych celów unijnej reformy jest wzmocnienie pozycji ustrojowej niezależnych organów ochrony danych osobowych, poprzez przyznanie im nowych, szerszych kompetencji oraz zagwarantowanie pełnej niezależności - W obliczu rozszerzonego katalogu kompetencji i zadań organu, musi się to wiązać ze znacznym zwiększeniem budżetu organu ochrony danych osobowych w Polsce – dodała.

Witold Kołodziejski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, przypomniał, że to reprezentowany przez niego resort odpowiada za implementację przepisów rozporządzenia, które choć będzie obowiązywać bezpośrednio, to przewiduje w niektórych miejscach konieczność doprecyzowania określonych instytucji przez państwa członkowskie. Jak dodał, Ministerstwo Cyfryzacji stoi przed zadaniem stworzenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych, co w obliczu ogromu danych, jakie są przetwarzane i skali ich przyrostu wydaje się być dużym wyzwaniem – Widzimy w tym jednak szanse dla obywateli i biznesu na budowanie zaufania do środowiska cyfrowego. Należy bowiem podkreślić, że prywatność w sieci nie jest przeszkodą dla biznesu – wskazał. Na koniec minister Kołodziejski zapowiedział, że stworzenie dokumentu kierunkowego planowane jest do końca tego roku, a następnie zostanie on poddany szerokim konsultacjom.

Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, skupił się z kolei na nowych projektach unijnych aktów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych przez organy ścigania oraz na zagadnieniach związanych z przekazywaniem danych osobowych w ramach Unii Europejskiej oraz do państw trzecich.

Kolejna część posiedzenia seminaryjnego została poświęcona wystąpieniom zaproszonych mówców, którzy przedstawili zagadnienia związane z analizą gigadanych, celami i złożeniami rozporządzenia, wpływem rozporządzenia na branżę internetową, statusem inspektora ochrony danych osobowych, przetwarzaniem danych dotyczących dzieci.

Poruszono także inne kwestie związane z ochroną danych osobowych w kontekście statystyki publicznej oraz w kontekście działalności archiwalnej, wpływem tzw. dyrektywy policyjnej o ochronie danych osobowych na zasady ochrony danych w Polsce, ochroną danych osobowych w stosunkach pracy, gwarancji praw osób, których dane dotyczą, a także właściwości sądów powszechnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Na stronie internetowej Senatu RP dostępna jest relacja on-line z tego wydarzenia.

Ostatnie aktualności