UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Szkolenie dla pracowników administracji publicznej, 5.10.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-10-05
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-10-07 15:10:07
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 12:34:54

Aktualnym i przyszłym zasadom ochrony danych osobowych poświęcone było szkolenie zorganizowane 5 października 2016 roku w Dąbrowie Górniczej.

Poprowadził je minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Poświęcone ono było omówieniu zarówno obecnych zasad, jakich trzeba przestrzegać przy przetwarzaniu danych osobowych, jak i przedstawieniu zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, nazywane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Minister Lewiński podkreślał, że skala nadchodzących zmian jest bardzo duża i mimo iż nowe przepisy zaczną być stosowane od 25 maja 2018 r., to już teraz należy zacząć się przygotowywać do ich wdrożenia. Rozporządzenie rewolucjonizuje bowiem sektor ochrony danych osobowych, wprowadzając liczne nowe rozwiązania.

Wyzwaniem, przed jakim staną administratorzy danych, będzie np. dostosowanie do nowych wymogów dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Rozporządzenie nie wprowadza bowiem wprost wymogu prowadzenia jej w dotychczasowym kształcie, lecz nakłada na administratorów konieczność dokumentowania m.in. takich procesów, jak rejestrowanie czynności (operacji) przetwarzania danych osobowych czy ocena skutków dla ochrony danych osobowych.

- Nowe przepisy nie będą też regulowały wprost warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Od 2018 r. to administratorzy danych sami będą musieli ocenić ryzyko, jakie wiąże się w przetwarzaniem danych, i zastosować środki techniczne i organizacyjne adekwatne do tego ryzyka oraz udowodnić, że zastosowane rozwiązania zapewniają poszanowanie zasad i wartości nowego rozporządzenia – mówił minister Lewiński.

Podkreślał, że jednym z nowych obowiązków ciążących na podmiotach z sektora publicznego, będzie obligatoryjne powołanie inspektora ochrony danych, nazywanego dzisiaj administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI). Dysponujący odpowiednią wiedzą i umiejętnościami inspektorzy stanowić będą fundament nowego systemu ochrony danych, a jednocześnie – istotne wsparcie dla administratorów danych w zapewnianiu przestrzegania przez nich przepisów o ochronie danych osobowych.

W szkoleniu uczestniczyło 150 osób reprezentujących urzędy i instytucje publiczne z województwa śląskiego, m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej i placówek mu podległych, a także urzędnicy, dyrektorzy szkół i jednostek ochrony zdrowia z tego regionu.

Ponadto podczas pobytu w Dąbrowie Górniczej minister Andrzej Lewiński wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w tamtejszej Wyższej Szkole Biznesu. Z uczelnią tą GIODO w 2011 r. podpisał porozumienie o współpracy, efektem którego jest m.in. uruchomienie studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji”.

Ostatnie aktualności