UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO edukuje sektor biznesu, 2.12.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-12-07
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-12-07 15:12:38
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2016-12-09 14:55:18

Podnoszenie świadomości przedsiębiorców co do zmian, jakie nastąpią w systemie ochrony danych osobowych, to jedno z ważnych zadań GIODO.

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych (GIODO) podejmuje różnorodne działania edukacyjne mające na celu upowszechnienie informacji o nadchodzących zmianach. Są one prowadzone już od momentu rozpoczęcia prac nad reformą unijnego prawa w tym zakresie. Ostatnio zaś ulegają intensyfikacji, tak, by w jak największym stopniu pomóc podmiotom zobowiązanym w dostosowaniu się do nowych zasad przetwarzania danych osobowych określonych w unijnym rozporządzeniu. Jest to tym istotniejsze, że badania przeprowadzone w ostatnim okresie m.in. przez znane kancelarie prawne i firmy doradcze wskazują, iż wiedza przedsiębiorców na temat istoty nowej regulacji i jej wpływu na prowadzoną działalność bywa powierzchowna.

Dlatego eksperci z Biura uczestniczą m.in. w licznych konferencjach i szkoleniach kierowanych do sektora biznesu. Są wśród nich takie, podczas których tematyka reformy systemu ochrony danych osobowych jest tylko jednym z omawianych zagadnień, jak np. zorganizowany w Warszawie 16 listopada 2016 r. „Trusted Cloud Day 2016”, jak i takie, które są mu poświęcone niemalże w całości, jak odbywająca się w Poznaniu 2 grudnia 2016 r. konferencja „Wpływ nowych unijnych przepisów o ochronie danych na działalność biznesową” zorganizowana przez Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

To ostatnie wydarzenie było okazją, by dość szczegółowo zaprezentować podstawowe regulacje zawarte w rozporządzeniu. Kierunkowe zmiany w tym zakresie przedstawił minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO. Podkreślał, że rozporządzenie ma na celu ujednolicenie przepisów o ochronie danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich UE i na wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe, a więc także na przedsiębiorców, nakłada wiele nowych obowiązków. Należą do nich m.in. ochrona danych w fazie projektowania systemów i usług czy obowiązkowe zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych. Zaznaczał, że ten akt prawny w większym niż dotąd stopniu administratora danych czyni podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych zgodnie z prawem. To on będzie bowiem odpowiedzialny za wybór rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących zabezpieczeniu przetwarzanych danych. Co więcej, będzie musiał udowodnić, że zastosował odpowiednie mechanizmy, które służą ochronie praw osób, zagwarantowanych w rozporządzeniu. - To dla administratorów danych poważne wyzwania, do sprostania którym już dziś trzeba się zacząć przygotowywać – mówił minister Andrzej Lewiński. Przestrzegał, że za naruszenie nowych zasad grożą wysokie kary finansowe, które będą mogły być nakładane przez GIODO.

O prawach osób, których dane dotyczą, mówił z kolei Paweł Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. – Jednym z celów rozporządzenia jest zwiększenie kontroli osób fizycznych nad ich danymi osobowymi – powiedział. – Dlatego rozporządzenie nadaje im wiele nowych uprawnień. Jednym z nich jest prawo do bycia zapomnianym, które przewiduje, że każdy będzie mógł wnioskować do administratora o usunięcie jego danych osobowych. Kolejne z naszych praw to prawo do przenoszenia danych, przewidujące, że osoba, której dane dotyczą - w określonych sytuacjach - ma prawo otrzymać od dotychczasowego administratora swoje dane osobowe i przesłać je innemu podmiotowi lub żądać od administratora, by przesłał je bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe – dodał.

Konferencja, w której uczestniczyło około 200 osób, to jeden z efektów realizacji porozumienia zawartego między GIODO a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Kolejnym będzie zaplanowane na marzec 2017 r. uruchomienie studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych.

Ostatnie aktualności