UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konferencja dla ABI okazją do konsultacji na temat reformy prawa, 26.01.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-01-30
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-01-30 09:01:57
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-01-30 09:39:50

Podczas konferencji „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń” odbyły się zorganizowane przez GIODO konsultacje w sprawie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych.

Dwa lata funkcjonowania administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) w nowej formule stały się okazją do zorganizowania specjalnej konferencji podsumowującej ten okres. Odbyła się ona 26 stycznia 2017 r. w Warszawie, a jej organizatorami byli Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych był zaś jednym z jej patronów honorowych.

Czas przemian

To środowiskowe spotkanie było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń związanych z wykonywaniem zadań ABI pod rządami obecnej ustawy o ochronie danych osobowych, ale także do omówienia, jak będzie się ono kształtowało w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jest to o tyle istotne, że ten akt prawny ustanawia nowe obowiązki i zadania dla administratorów danych (i podmiotów przetwarzających), a także dla wielu z nich wprowadza obowiązek korzystania ze wsparcia inspektorów ochrony danych (następców dzisiejszych ABI).

Potrzeba doskonalenia kompetencji

Pierwszy panel poświęcono nowym wymaganiom i trendom w ochronie danych osobowych. Podczas drugiego uwagę skupiono na podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń w sprawowaniu funkcji ABI. Występująca w imieniu GIODO Monika Młotkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO podkreślała, że Generalny Inspektor docenia wszystkie inicjatywy, spotkania i debaty pomocne administratorom bezpieczeństwa informacji w podnoszeniu ich umiejętności, wyjaśnianiu wątpliwości i umacnianiu pozycji. Kompetentni, zaangażowani w pełnienie swojej funkcji ABI mogą bowiem odegrać znaczącą rolę w rozwijaniu skutecznego systemu monitorowania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. W systemie tym do czuwania nad zgodnością przetwarzania danych z przepisami prawa zobowiązany jest nie tylko organ do spraw ochrony danych osobowych, ale również administratorzy danych wspierani przez inspektorów ochrony danych.

Konsultacje z GIODO

Ostatnią część spotkania - poprowadzoną przez Piotra Drobka, zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO – poświęcono na konsultacje Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych. Charakter oraz zawartość tego dokumentu przedstawili reprezentujący GIODO Piotr Drobek i Monika Młotkiewicz. Dzięki temu uczestnicy tej części konferencji mogli szczegółowiej poznać ten dokument, co ułatwiło dyskusję nad nim.

Wskazywano w niej m.in. na pozytywne aspekty wytycznych i samego procesu ich konsultacji. Podkreślano również ich praktyczny wymiar i możliwość zastosowania w bieżącej działalności ABI w odniesieniu do tych obszarów, które pokrywają się z obecnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie uczestnicy debaty zgłaszali do treści Wytycznych pewne wątpliwości lub zastrzeżenia. Wskazywali też na konieczność ich uzupełnienia. Jako jeden z przykładów podawano brak omówienia wszystkich zadań inspektorów ochrony danych. Ponadto podnoszono potrzebę dokładniejszego odniesienia się wytycznych do zadań związanych z pełnieniem przez inspektora ochrony danych roli punktu kontaktowego.

Zgłoszone podczas dyskusji uwagi i komentarze zostaną uwzględnione w zbiorczym ich zestawieniu, które GIODO przekaże Grupie Roboczej Art. 29.

Ostatnie aktualności