UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Sektor bankowy tworzy kodeks dobrych praktyk

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-03-15
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-03-15 14:03:06
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-03-22 10:45:26

Związek Banków Polskich rozpoczął prace nad branżowym kodeksem postępowania w zakresie ochrony danych osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z satysfakcją przyjmuje zaawansowane prace nad kodeksem postępowania dla sektora bankowego, którego najważniejsze rozwiązania zaprezentowano 10 marca 2017 r. w Warszawie podczas III Konferencji Związków Banków Polskich poświęconej przygotowaniu do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

O prowadzeniu prac nad tym dokumentem, który ma być pomocny we właściwym i jednolitym dla całego sektora wdrożeniu zasad rozporządzenia poinformował, otwierając spotkanie, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich (ZBP).

Do kwestii jego tworzenia odniosła się również w swoim wystąpieniu dr Edyta Bielak–Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Kodeks postępowania dla sektora, który Państwo reprezentują, może być doskonałym przykładem, jak administratorzy danych osobowych mogą aktywnie uczestniczyć w procesie wdrażania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i lepiej przygotować się do wykazania zgodności procesów przetwarzania danych z nowym prawem – stwierdziła.

Idea tworzenia kodeksów postępowania (obecnie nazywanych kodeksami dobrych praktyk) została ustanowiona w art. 27 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego. Przepis ten zakłada, że państwa członkowskie UE i Komisja Europejska będą zachęcać do tworzenia reguł postępowania mających na celu usprawnienie prawidłowego wdrażania postanowień tej Dyrektywy do wewnętrznych porządków prawnych.

Również ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje tworzenie takich dokumentów przez zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmioty przetwarzające. Muszą być one jednak zatwierdzone przez organy nadzorcze. Celem kodeksów postępowania, które zgodnie z art. 40 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mają być promowane przez państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejską Radę Ochrony Danych oraz Komisję, jest pomoc we właściwym stosowaniu przepisów rozporządzenia. Takie kodeksy mogą bowiem doprecyzować różne wymogi z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

To w kodeksie można zawrzeć wskazówki, jak wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz wykazać przestrzeganie prawa przez administratora – w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko. Co więcej, stosownie do przepisów rozporządzenia, wywiązywanie się z obowiązków tegoż rozporządzenia można wykazać właśnie poprzez stosowanie zatwierdzonego przez GIODO kodeksu – podkreśliła dr Edyta Bielak-Jomaa.

Tematyce tworzenia kodeksów postępowania poświęcono zresztą osobny blok tematyczny konferencji.

Dr Arwid Mednis w swoim wystąpieniu na ten temat wskazał, że w stosunku do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych taki kodeks będzie miał charakter uzupełniający i umożliwi ujednolicenie praktyki przetwarzania danych osobowych przez banki.

O idei tworzenia kodeksów z perspektywy GIODO mówił z kolei Paweł Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Wskazywał na pozytywne aspekty istnienia takich dokumentów i podkreślał, że GIODO wiąże z ich tworzeniem duże nadzieje, stojąc na stanowisku, że ich opracowanie w poszczególnych branżach przyczyni się do zwiększenia wiedzy związanej ze stosowaniem od 25 maja 2018 r. nowego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności