UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Rekomendacja R(95) 4 (wersja angielska) z  dnia 7 lutego 1995 r. dotycząca ochrony danych osobowych w telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem usług telefonicznych.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2003-10-28 12:02:01
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:05
Zawiera zalecenia dla operatorów sieci i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy przy wypełnianiu swoich zadań gromadzą i wykorzystują dane osobowe, a także określa zasady odnoszące się do marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu telefonu bądź innych środków teletransmisji. Wszelka ingerencja w treść przekazu ze strony użytkowników sieci, czy wykonawców usług, powinna być zakazana, jeśli nie uzyskano upoważnienia w sprawie technicznych wymogów rejestracji przechwytywanych informacji. Niedopuszczalna jest ingerencja władz publicznych w treść przekazu, przy wykorzystaniu urządzeń służących do podsłuchu lub w ogóle kontrolowania i przechwytywania informacji, o ile prawo nie przewiduje takiej ingerencji, jako środka koniecznego w demokratycznym państwie prawa. Jeżeli użytkownik sieci bądź wykonawca usług jest przez władze publiczne zobowiązany do ingerencji, zgromadzone w ten sposób dane powinny być przekazane jedynie instytucji zlecającej wykonanie zadania. Dane osobowe nie powinny być gromadzone przez użytkowników sieci bądź wykonawców usług, chyba że dla potrzeb podłączenia do sieci lub realizacji konkretnej usługi telekomunikacyjnej, jak również dla celów płatności. Abonentom przysługuje prawo wyrażenia zgody lub odmowy (bez uzasadnienia) na umieszczenie w spisie swoich danych osobowych. Jeśli jednak przepisy prawa krajowego wymagają, aby niektóre dane były włączone do spisu, abonent - po uzasadnieniu - powinien dysponować możliwością wyłączenia z niego swoich danych. Wobec abonentów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, należałoby opracować odpowiednie środki służące identyfikacji takich osób w spisach abonentów. Co się tyczy połączeń wywołujących, to każda osoba powinna być poinformowana, że dane użytkownika konkretnego numeru podlegają przetwarzaniu przez abonent wywoływany. Do wykorzystania przez pracodawców automatycznych przełączników telefonów w miejscu pracy mają zastosowanie zasady określone w  Rekomendacji R(89)2 w sprawie ochrony danych osobowych wykorzystywanych dla potrzeb zatrudnienia. W przypadku upoważnienia do podsłuchu połączeń z zewnątrz i na zewnątrz, nie powinno się ono rozciągać no ogół rozmów wchodzących na końcówkę innych abonentów, lecz jedynie na te, które stanowią przedmiot upoważnienia. W odniesieniu do użytkowników telefonów przenośnych, wykonawcy usług powinni informować abonentów o  ryzyku naruszenia tajemnicy korespondencji, zwłaszcza przy braku szyfrowania przekazu. Rekomendacja wskazuje także na potrzebę zapewnienia, by rachunki za użytkowanie telefonów przenośnych nie wymagały rejestrowania danych, zbyt szczegółowo lokalizujących abonenta i jego rozmówcę.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2024-07-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności