UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Uwagi GIODO do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-11-06
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-11-06 10:11:06
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-01-04 12:13:17

Dziś przesłaliśmy do Koordynatora Służb Specjalnych, Pana Ministra Mariusza Kamińskiego, dokument zawierający uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do projektowanej ustawy o jawności życia publicznego. Z uwagi na zakres i wagę proponowanych zmian, GIODO uznał za konieczne przedstawienie swojego stanowiska, mimo że projekt nie został skierowany do zaopiniowania Generalnemu Inspektorowi.

Uwagi GIODO dotyczą w szczególności:

  • Propozycji przepisów umożliwiających udostępniania informacji zawartych w aktach postepowań administracyjnych w ramach dostępu do informacji publicznej. Rozwiązanie to stanowi poważną ingerencję w konstytucyjnie gwarantowane prawo do ochrony prywatności oraz autonomii informacyjnej jednostki (art. 51 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), jako prowadzące do udostępniania szeregu informacji o osobach, często mających charakter nie tylko danych zwykłych, ale także szczególnie chronionych w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczących nie tylko strony czy uczestnika postępowania, ale także osób trzecich. Czynienie z tych informacji o osobach informacji o charakterze publicznym wykraczać będzie poza istotę prawa dostępu do informacji publicznej.
  • Rozwiązania w zakresie zasad i trybu prowadzenia lobbingu w pracach nad projektami aktów normatywnych i dokumentów rządowych. Zastrzeżenia GIODO budzi m.in. konieczność ujawniania informacji o osobach fizycznych finansujących działalność stowarzyszeń, fundacji, organizacji pracodawców i innych organizacji społecznych lub zawodowych, w tym organizacji pożytku publicznego uczestniczących w pracach nad projektami legislacyjnymi. GIODO postuluje również aby wśród danych, które nie podlegają udostępnieniu w BIP organu prowadzącego rejestr znalazł się również numer PESEL osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wykonującej lobbing zawodowy. Udostępnianie numeru PESEL, może prowadzić do nadmiernej i nieproporcjonalnej ingerencji w prawa osób, których dane znajdują się w różnych zbiorach danych osobowych.
  • Rozdziału 8 projektu – oświadczenia majątkowe. Przedmiotowy projekt nakłada rozliczne i daleko idące ograniczenia i obowiązki na bardzo szeroki krąg adresatów. Tak więc zarówno zakres przewidzianej w projekcie ustawy ingerencji w sferę prywatności obywateli, jak i skala proponowanego rozwiązania są w istocie bezprecedensowe. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Objęcie regulacją przedmiotowego projektu zaproponowanego w nim, niezwykle szerokiego, kręgu osób może stanowić naruszenie wyżej wskazanej konstytucyjnej normy. Zakres podmiotowy projektowanych przepisów powinien być ograniczony wyłącznie do osób, które posiadają kompetencje do samodzielnego decydowania o sytuacji prawnej lub faktycznej innych podmiotów albo mają istotny wpływ na tę sytuację. GIODO zgłasza również zastrzeżenia do zbyt długiego okresu retencji oświadczeń majątkowych na stronie BIP właściwego podmiotu.
  • Przepisów dotyczących sygnalistów. Przedstawiona propozycja ogranicza status sygnalisty do osób, które zgłaszają do organów ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego i wobec których prokurator wydał stosowne postanowienie. W znaczący sposób ogranicza to krąg osób, które mogłyby ubiegać się nadanie takiego statusu, pomijając kwestię reagowania na nieprawidłowości innego rodzaju. W ocenie GIODO, instytucja sygnalisty wymaga regulacji kompleksowych, odnoszących się do wielu dziedzin życia i stosunków społecznych, a nie jedynie konkretnie sytuacji objętych niniejszym projektem.

Całość naszych uwag znajdziecie Państwo w załączeniu.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2017-11-06
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-01-04 12:10:51
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-01-04 12:13:17
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2017-11-22
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-01-04 12:10:50
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-01-04 12:13:17

Ostatnie aktualności