UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Posiedzenia Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy koordynującej nadzór nad systemem informacji celnej

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-12-16
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2016-12-16 14:12:45
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-12-16 14:42:30

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Brukseli odbyły się posiedzenia organów nadzorujących systemy wymiany informacji w sprawach celnych.

Wspólny Organ Nadzorczy ds. Celnych, organ nadzorujący na podstawie art. 25 decyzji Rady nr 2009/917/WSiSW przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu informacji celnej, wykorzystywanego do zwalczania przestępczości celnej, na swoim kolejnym posiedzeniu skoncentrował się na przyszłym funkcjonowaniu tego ciała. Ponadto w ramach tego posiedzenia odbyło się coroczne spotkanie Wspólnego Organu Nadzorczego
z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który nadzoruje działania Komisji Europejskiej w dziedzinie systemu informacji celnej. W czasie tej części spotkania obie strony zaprezentowały podejmowane w ramach swoich kompetencji działania oraz potwierdziły wolę dalszej ścisłej współpracy.

Po posiedzeniu Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych odbyło się posiedzenie Grupy kooordynującej nadzór nad systemem informacji celnej. Grupa, której członkami są krajowe organy ochrony danych oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, gdzie każdy z nich na podstawie rozporządzenia Rady nr 515/97 działa w ramach swoich kompetencji, ma za zadanie zapewnienie skoordynowanego nadzoru w zakresie ochrony danych nad systemem informacji celnej, który jest wykorzystywany w ramach współpracy administracyjnej w sprawach celnych.

W trakcie posiedzenia sekretariat potwierdził, że przed posiedzeniem w procedurze pisemnej doszło do przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy  za lata 2014-2015 oraz zapowiedział jego przekazanie Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie Unii Europejskiej.  

Grupa omówiła program prac na najbliższe dwa lata, 2017-2018, oraz określiła szereg planowanych działań i działań następczych. Grupa postanowiła przyjąć wspólną formę krajowych inspekcji, opracowaną w innych grupach koordynujących nadzór nad wielkoskalowymi systemami IT.

W ramach działania następczego Grupa postanowiła zweryfikować, jak przestrzegane są prawa osób, których dane dotyczą, na poziomie krajowym oraz UE, oraz jak wdrażane są Wytyczne w zakresie dostępu do Systemu Informacji Celnej przyjęte w grudniu 2015 r. Wytyczne opisują formy realizacji praw osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do Systemu Informacji Celnej. Osoby, których dane osobowe są zbierane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane w Systemie Informacji Celnej, mają zagwarantowane prawa dostępu, które podlegają ścisłym ograniczeniom, i gdzie zapewniona jest możliwość poprawienia nieprawidłowych danych oraz usunięcia nielegalnie przechowywanych danych.

Członkowie Grupy wymienili się doświadczeniami w zakresie inspekcji dotyczących systemów informacji celnej na poziomie krajowym i UE.

I wreszcie Grupa odbyła dyskusję na temat nowej strony internetowej Grupy oraz podjęła decyzję w sprawie logotypu Grupy.

Obu posiedzeniom przewodniczył Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO.

Ostatnie aktualności