UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Publikacja orzeczeń TK w BIP tylko po anonimizacji

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2017-01-20
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-01-20 12:01:20
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-01-20 16:00:41

Publikowane w BIP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego muszą być bezwzględnie anonimizowane – uznał WSA w Warszawie, przyznając tym samym rację GIODO.

Zagadnieniem tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zajmował się w związku ze skargą osoby, której dane osobowe – jako osoby inicjującej postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym – zostały upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Trybunału Konstytucyjnego w związku z publikacją orzeczenia wydanego w zgłoszonej przez nią sprawie.

Decyzja GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po analizie problemu, w drodze decyzji administracyjnej nakazał Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osoby, która złożyła skargę konstytucyjną. Zobowiązał w niej Prezesa TK do usunięcia ze strony internetowej Trybunału, pełniącej jednocześnie rolę BIP w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, jej danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, zawartych w opublikowanym na niej wyroku TK.

Zdaniem GIODO, publikacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w BIP po poddaniu go anonimizacji, tj. po usunięciu z jego treści informacji identyfikujących osobę fizyczną, pozwala wszystkim zainteresowanym na poznanie treści takiego orzeczenia, a także czyni zadość warunkom jego dostępności oraz powszechnej znajomości, bez jednoczesnego uszczerbku dla przysługującego każdemu z nas prawa do prywatności.

Różne tryby publikacji

Jednocześnie zdaniem GIODO, bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie pozostaje fakt publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w Dzienniku Ustaw bez żadnej ingerencji w treść orzeczenia, tj. wraz z imieniem i nazwiskiem osoby inicjującej postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. W ocenie Generalnego Inspektora, należy bowiem odróżnić publikację danych osobowych osoby składającej skargę w Dzienniku Ustaw od publikacji jej danych w BIP Trybunału Konstytucyjnego.

Zasady publikacji w Dzienniku Ustaw normuje bowiem ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zaś publikacja wyroku w BIP podlega reżimowi ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z artykułem art. 5 ust. 2 tej ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Nie można domniemywać wyłączenia powyższego przepisu z przepisów innej ustawy, ani domniemywać go z publicznego charakteru postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wyrok WSA

Powyższe stanowisko Generalnego Inspektora podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalając skargę Prezesa Trybunału Konstytucyjnego na decyzję GIODO. Wyrok, wydany 19 stycznia 2017 r. (sygn. II SA/Wa 1434/16) nie jest prawomocny.

 

Ostatnie aktualności