UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy pogotowie ratunkowe (zakład opieki zdrowotnej) może odmówić wydania dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłego członka rodziny?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-01-05
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-02-07 13:04:33
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, jeśli zmarły nie upoważnił za życia nikogo z rodziny do wydania jego dokumentacji medycznej.

 

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie obejmują ochroną danych osób zmarłych. Wskazuje na to przede wszystkim jej przedmiotowy zakres stosowania określony m. in. w art. 2 ust. 1. Stanowi on, że przepisy ustawy określają (...) prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Biorąc pod uwagę powszechnie przyjętą wykładnię pojęcia "osoba fizyczna" należy stwierdzić, że podmiotem prawa do ochrony danych osobowych może być wyłącznie osoba żyjąca.

Zasady i tryb udostępniania dokumentacji medycznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ww. ustawy, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia (ust. 2 powołanego przepisu).

Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli dany organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji (art. 27 ustawy).

Zgodnie zaś z § 79 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

W związku z powyższym, pogotowie ratunkowe (zakład opieki zdrowotnej) może odmówić wydania dokumentacji medycznej dotyczącej zmarłego członka rodziny, ale powinno tę odmowę uzasadnić na piśmie.

Ostatnie aktualności