UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy nauczyciele mogą wyrazić zgodę na to, by przedstawiciele firmy marketingowej w trakcie prowadzonych lekcji, gromadzili informacje o uczniach i ich rodzicach (imieniu, nazwisku, numerze telefonu) w celu prowadzenia akcji marketingowej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-08-30
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-11-23 09:01:27
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż zgodę na wykorzystywanie danych osobowych uczniów w celach marketingowych mogą wyrazić tylko oni sami, a jeśli są niepełnoletni, to ich rodzice (opiekunowie prawni).

Uzasadnienie

Szkoła, poza wypełnianiem swoich dydaktyczno-wychowawczych obowiązków, powinna jednocześnie czuwać nad zapewnieniem ochrony prywatności dzieci.

Trzeba zauważyć, że zgoda dyrektora szkoły, czy też poszczególnych nauczycieli lub wychowawców na przetwarzanie danych osobowych dzieci lub ich rodziców nie jest wystarczająca, by można było mówić o legalnym wykorzystywaniu tych danych. Aby, w takiej sytuacji, jak przedstawiona w pytaniu, można było mówić o działaniu legalnym konieczne byłoby uzyskanie zgody rodziców, czy opiekunów prawnych dzieci. Należy podkreślić, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez osoby małoletnie pozostaje bezskutecznym oświadczeniem woli do czasu jej potwierdzenia przez rodziców, czy też opiekunów prawnych małoletnich. Zgoda taka jest pozbawiona mocy prawnej również w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Jeśli nawet dane osobowe uczniów nie zostają w tej sytuacji udostępnione bezpośrednio przez pracowników szkoły, niemniej jednak wskutek ich nieprawidłowego zachowania, dochodzi do pozyskania danych osobowych uczniów w zakresie, który pozwala przedstawicielowi firmy na dotarcie z ofertą marketingową do ich rodziców, wzbudzając w pełni uzasadnione, w takich okolicznościach, poczucie zagrożenia prywatności tych osób.

Dlatego też nauczyciele nie powinni, sami nie dysponując uprawnieniem do udostępnienia danych uczniów z dziennika zajęć lekcyjnych lub innych posiadanych przez szkołę dokumentów lub wyrażenia w imieniu dzieci skutecznej zgody na przetwarzanie danych, uciekać się do metod, których zastosowanie naraża na niebezpieczeństwo, zarówno prywatność dzieci, jak i ich rodziców.

 

Ostatnie aktualności