UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Konsul RP może udostępnić rodzinie osoby, która została aresztowana poza terytorium Polski, informacje o jej aresztowaniu?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-26
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-02-26 12:49:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, Konsul RP może udzielić takie informacje, ale tylko jeśli osoba aresztowana wyrazi na to zgodę.

Uzasadnienie

Zakres obowiązków związany z funkcją konsula uregulowany został w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, i to – w pierwszej kolejności – w oparciu o przepisy tej ustawy należy oceniać prawa i obowiązki nałożone na Konsula.

Zgodnie z art. 1 ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy konsulem jest kierownik konsulatu generalnego, konsulatu, wicekonsulatu i agencji konsularnej, jak również wydziału konsularnego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Zadania Konsula to m.in.  ochrona praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Dodać przy tym należy, iż funkcjonowanie instytucji konsula jest realizacją zasady, zgodnie z którą państwo posiada prawo do udzielania swym obywatelom przebywającym poza jego granicami niezbędnej opieki i ochrony prawnej.

Natomiast kwestie przekazywania informacji o osobie aresztowanej poza terytorium RP powinny także – podobnie jak powyższe – być rozpatrywane w oparciu o ustawę o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Bowiem z art. 13 wynika, że Konsul czuwa, aby obywatele polscy zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawieni wolności w państwie przyjmującym mieli zapewnioną ochronę prawną i traktowanie zgodnie z prawem tego państwa oraz prawem i zwyczajami międzynarodowymi. W szczególności może on – na wniosek obywatela – ułatwić mu porozumiewanie się z rodziną i innymi osobami bliskimi.

Udostępnianie zatem informacji o zatrzymanym obywatelu przez wydział konsularny jego rodzinie uzależnione będzie od woli osoby, której zatrzymanie dotyczy.

Ostatnie aktualności