UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy w przypadku kwalifikowanej formy przetwarzania danych, jaką jest przekazanie danych do państwa trzeciego, zachodzi konieczność spełnienia jednej z przesłanek legalności przetwarzania danych, wymienionych w art. 23 ust. 1 lub art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: 2005-11-09 10:23:52
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak. Ustawa o ochronie danych osobowych, wprowadzając w swym rozdziale 7 (art. 47 i 48) szczególny reżim dotyczący przekazywania danych osobowych do państw trzecich, nie wyłączyła zastosowania w takich wypadkach pozostałych przepisów ustawy. Przepisy art. 47 i 48 ustawy wprowadzają bowiem jedynie dodatkowe wymogi, które należy spełnić, gdy zamierza się przekazać dane osobowe do państwa trzeciego. Konieczność ich wypełnienia nie zwalnia więc administratora danych z pozostałych obowiązków nałożonych na niego przepisami ustawy. A zatem w przypadku kwalifikowanej formy przetwarzania danych, jaką jest przekazanie danych do innego administratora danych, który ma siedzibę w państwie trzecim, zachodzi konieczność spełnienia jednej z przesłanek legalności przetwarzania danych, wymienionych w art. 23 ust. 1 lub art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Obowiązek ten zachodzi zarówno w przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, które daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47 ust. 1), jak również gdy państwo to nie zapewnia takiej ochrony, a przekazanie danych odbywa się na podstawie jednej z przesłanek określonych w art. 47 ust. 2 i 3 lub na podstawie zgody Generalnego Inspektora (art. 48). Nadmienić jedynie należy, że przesłanki legalizujące przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, określone w art. 47 ust. 2 i 3 ustawy, w pewnym zakresie mogą pokrywać się z przesłankami legalności przetwarzania danych, wymienionymi w art. 23 ust. 1 lub art. 47 ust. 2 ustawy. Jednakże nie zawsze będzie to miało miejsce.

Nieco inaczej należy traktować przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 31 ustawy. W tym wypadku nie jest konieczne wykazanie się odrębną przesłanką legalności przetwarzania danych od tej, która legitymizuje przetwarzanie danych przez ich administratora. Należy jednak wypełnić wymogi określone w art. 31 oraz rozdziale 7 ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności