UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy w przypadku zgody GIODO na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, administrator danych powinien spełnić, wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązek informacyjny?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-27
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-01-27 15:08:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, obowiązek ten spoczywa na wszystkich administratorach danych osobowych, którzy przetwarzają dane osobowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, powinien spełnić wszystkie obowiązki wynikające z jej przepisów. I tak, w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego administrator danych powinien m.in. poinformować osoby, których dane dotyczą, o fakcie przekazywania ich danych do państw trzecich. Bowiem wypełnienie powyższego obowiązku przez administratora danych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia realizacji uprawnień przez osoby, których dane dotyczą. Uprawnienia te wynikają z art. 32 ust 1 ustawy, zgodnie z którym każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, m.in. prawo do:

- uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

- uzyskania informacji o źródle pochodzenia danych, chyba że administrator danych zobowiązany jest do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

- żądania uzupełnienia, uaktualnienie, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

- prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na jej szczególną sytuację, czy też wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

Ostatnie aktualności