UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy właściciel zakładu naprawy sprzętu RTV i AGD, wykonujący naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu RTV i AGD może przekazywać dane osobowe klientów (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu) wyspecjalizowanym serwisom gwarancyjnym?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-10-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-11-23 09:05:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż jest to konieczne dla realizacji umowy o udzielenie gwarancji jakości.

Uzasadnienie

W przedstawionej w pytaniu sytuacji mamy do czynienia z umowami o udzielenie gwarancji jakości. Do zawarcia umowy gwarancji jakości dochodzi poprzez przyjęcie przez kupującego dokumentu gwarancyjnego. Administratorem danych osobowych osoby uprawnionej z tytułu gwarancji jest gwarant, a więc ten podmiot, z którym zawarta została umowa gwarancji.

Zakład naprawy sprzętu RTV i AGD może być jedynie podmiotem, któremu gwarant powierza przetwarzanie danych osobowych klientów, w swoim imieniu. Z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych może być to podmiot działający na podstawie art. 31 tej ustawy.

Pytanie zatem należałoby sformułować nieco inaczej. Czy znajduje uzasadnienie w przepisach o ochronie danych osobowych, gromadzenie danych klientów przez gwaranta?

Wykorzystywanie "zwykłych" danych osobowych (takich jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) jest możliwe po spełnieniu jednego z warunków wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dopuszcza on wykorzystywanie danych osobowych, m.in.,gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną (pkt 3).

Jeżeli zatem w celu realizacji zobowiązań spoczywających na gwarancie (administratorze danych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych) wynikających z treści zawartej miedzy nim, a kupującym umowy konieczne jest, aby przetwarzał on dane osobowe kupującego, podstawę takiego działania stanowił będzie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Oznacza to, iż przekazanie podmiotowi zobowiązanemu z tytułu gwarancji danych osobowych osoby uprawnionej z tego tytułu będzie zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Nie ma też przeszkód, aby pozyskiwanie tych danych odbywało się za pośrednictwem zakładu naprawy sprzętu RTV i AGD wykonującego usługę w ramach umowy gwarancji.

Ostatnie aktualności