UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy bank pomimo niewyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych ma prawo powierzyć dane osobowe spółce zajmującej się badaniem rynku?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-01-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-01-04 11:15:19
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, w sytuacji, gdy klient nie wyraził zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, powierzenie przez bank jego danych spółce zajmującej się badaniem rynku jest niezgodne z prawem.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5. Czyli, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgodnie z art. 32 ust. 3 zd. 1 ustawy, w razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa ust. 1 pkt 8, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne.

Podstawowe znaczenie dla oceny dopuszczalności przetwarzania danych osobowych klienta ma to, czy te dane zostały powierzone przez bank spółce w celu, który w przepisach ustawy wskazany jest jako marketingowy. Ustawa o ochronie danych osobowych nie definiuje pojęcia marketingu, dlatego oceniając czy określone działania mają charakter marketingowy, czy też nie, należy w tym zakresie odnieść się do definicji encyklopedycznych. Według internetowej wersji encyklopedii Wydawnictwa Naukowego PWN (http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?) marketing to „działania gospodarcze dotyczące sprzedaży, dystrybucji, reklamy, planowania produkcji, badań rynku; celem marketingu jest z jednej strony przystosowanie przedsiębiorstwa do zmiennych warunków rynku, z drugiej zaś – oddziaływanie i kształtowanie rynku”.

Mając na uwadze definicję pojęcia marketing wskazać należy, iż powierzenie danych osobowych w celu przeprowadzenia badania rynku jest przetwarzaniem tych danych w celu marketingowym. Wobec powyższego, fakt że klient złożył wcześniej sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w takich celach, powoduje, iż ich powierzenie spółce na podstawie umowy zawartej z bankiem stanowi naruszenie art. 32 ust. 3 ustawy.

Zatem, powierzenie przetwarzania danych spółce zajmującej się badaniem rynku, w sytuacji, gdy klient banku wcześniej złożył sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych prowadzi do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności