UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy mogę zastrzec, aby moje dane osobowe nie były przetwarzane przez firmę, która przysyłała mi ulotki reklamujące jej produkty?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-03-07
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-16 14:09:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie przewidują możliwości „zastrzeżenia danych osobowych”. Jest natomiast możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bądź też możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych, w art. 32 ust. 1 pkt 8, przyznaje natomiast, każdej osobie, której dane są przetwarzane w zbiorach danych prawo do kontroli ich przetwarzania, które można zrealizować poprzez wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw można wnieść wtedy, gdy administrator, jako przesłankę legalizującą przetwarzanie danych wskazuje art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

W razie wniesienia sprzeciwu, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby, oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem (art. 32 ust. 3 ustawy). W sytuacji nieuwzględnienia przedmiotowego sprzeciwu przez te podmioty, osobie, która z nim wystąpiła, przysługuje prawo wystąpienia do Generalnego Inspektora ze stosownej treści skargą.

Uprawnienie wynikające z powołanego art. 32 ust. 1 pkt 8 przysługuje osobie, której dane dotyczą, jedynie względem administratora danych. Administratorem danych jest - zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych -organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 tej ustawy, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Skierowanie takiego sprzeciwu, skutkuje brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby z nim występującej, wyłącznie przez administratora danych będącego "odbiorcą" tego sprzeciwu. Nie oznacza to natomiast zakazu przetwarzania danych tej osoby przez innych administratorów posiadających już w prowadzonych przez siebie zbiorach dane osoby wnoszącej sprzeciw. Innymi słowy, sprzeciw skierowany do konkretnego administratora danych nie ma charakteru generalnego i w żaden sposób nie wpływa na przetwarzanie danych przez pozostałych administratorów danych.

Podkreślenia wymaga, iż wniesienie przedmiotowego sprzeciwu nie jest tożsame z instytucją "zastrzeżenia danych osobowych". Prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzania danych przez danego administratora oraz wtedy, gdy możliwość przetwarzania danych wynika z przepisów prawa. Jednak w pierwszym z tych przypadków możliwe jest cofniecie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Z definicji zgody zawartej w art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych wynika bowiem, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie.

Ostatnie aktualności