UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy GIODO jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnej w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-15 14:24:44
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Nie, bowiem GIODO nie jest organem właściwym do stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych.

Uzasadnienie:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – stosownie do przyznanych mu kompetencji – nie jest organem właściwym do stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych, albowiem dobra te nie są traktowane w polskim porządku prawnym w  sposób tożsamy z danymi osobowymi. Jednak w przypadku, gdy istnieje podejrzenie naruszenia dóbr osobistych lub przepisów karnych chroniących dobra jakimi są cześć i obyczajność właściwe jest zawiadomienie o nich odpowiednich organów oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

Ponadto, GIODO nie jest również organem powołanym do ścigania przestępstw. Może jedynie w sytuacji, gdy stwierdzi, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie skierować do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o  popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 marca 2001 r. (sygn. akt II SA 401/00), w którym wskazał m.in., że: „(...) Generalny Inspektor (...) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym prawidłowość stosowania prawa materialnego i prawa procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami”.

Ochrony praw z tytułu naruszenia ww. dóbr dochodzić zatem można na podstawie przepisów odrębnych. Do ścigania przestępstw powołane są właściwe organy (Policja, prokuratura), które działają w trybie i na zasadach określonych m.in. w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego i ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Natomiast dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak i w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Ostatnie aktualności