UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy na działalność akwizycyjną OFE polegającą na wykorzystaniu danych swojego członka w celu nakłonienia go do pozostania w funduszu przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-06-01
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-06-01 13:19:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Tak, bowiem nakłanianie do pozostania w OFE jest działalnością marketingową.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy o organizacji  i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, działalność akwizycyjna to wszelka działalność zarobkowa, mająca na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu. Działalność akwizycyjna obejmuje także zawieranie w imieniu otwartego funduszu umów, na podstawie których następuje uzyskanie członkostwa w tym funduszu oraz pośredniczenie przy zawieraniu takich umów.

Taka działalność akwizycyjna funduszu mająca na celu nakłonienie osoby fizycznej do pozostania członkiem tego funduszu stanowi przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Bowiem każde działanie zmierzające do wywołania pożądanej reakcji ze strony potencjalnych odbiorców jest działaniem marketingowym, w szczególności jeżeli ma na celu nie tylko zachęcanie do nabycia określonego produktu, lecz również zmierza do utrzymania klienta przy tym produkcie.

Działalność akwizycyjna funduszu traktowana w kategoriach marketingowych znajduje podstawę w ustawie o ochronie danych osobowych, którą można uznać jako niezbędną do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i  wolności osoby, której dane dotyczą. Zgodnie zaś z przysługującymi każdej osobie fizycznej prawami (wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych) w  przypadku przetwarzania jej danych w celach marketingowych osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w  takim celu (art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych członków funduszu w związku z  działalnością akwizycyjną jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, oczywiście do chwili, w której osoba, której dane dotyczą nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego działania. W przypadku bowiem wyrażenia przez członka funduszu sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych (art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy), w szczególności w celu skłonienia go do pozostania członkiem funduszu, dalsze przetwarzanie tych danych jest niedopuszczalne (art. 32 ust. 3 ustawy). Należy zaznaczyć, że fundusz jako administrator danych powinien zastosować takie środki techniczne i organizacyjne, aby sprzeciw był niezwłocznie odnotowany i nie doszło do dalszego przetwarzania danych po jego zgłoszeniu. W przeciwnym wypadku działanie funduszu uznać należałoby za bezprawne i świadczące o nierespektowaniu woli osób składających sprzeciw.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że nadrzędnym obowiązkiem administratora danych osobowych (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy) jest dołożenie szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

I tak biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że działalność akwizycyjna OFE polegająca na wykorzystaniu danych członka w celu nakłonienia go do pozostania w funduszu jest przetwarzaniem jego danych w celach marketingowych.

Ostatnie aktualności