UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy w sprawie wątpliwości co do udostępnienia danych osobowych z aktów stanu cywilnego organem właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2009-11-10
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2009-11-10 13:53:41
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż organem właściwym jest w tym przypadku wojewoda, który sprawuje nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji ich obowiązków.

Uzasadnienie

Udostępnianie danych osobowych z aktów stanu cywilnego, zawartych w odpisach i zaświadczeniach, uregulowane zostało w przepisach ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. W świetle jej art. 83 ust. 1, odpisy oraz zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione w ust. 1, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób (art. 83 ust. 2).

Powołane wyżej przepisy określają komu i po spełnieniu jakich warunków mogą być wydane odpisy aktów stanu cywilnego. Możliwość i prawną dopuszczalność ich wydania należy zatem rozpatrywać wyłącznie na ich podstawie.

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub dokumentu z akt zbiorowych "powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej z podaniem w jej uzasadnieniu przyczyn, dla których wniosek nie mógł zostać uwzględniony" (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1993 r., sygn. akt S.A./Gd 2261/92). Organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, stosownie do jej art. 8 ust. 4, jest wojewoda. Wojewodowie sprawują także nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie (art. 8 ust. 3).

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie może wkraczać w kompetencje zastrzeżone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla innych podmiotów. Podobne stanowisko w tym zakresie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 marca 2001 r. (sygn. akt II SA 401/00) stwierdzając, że „(...) Generalny Inspektor (...) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym prawidłowość stosowania prawa materialnego i procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji, czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami.”

Zatem wątpliwości dotyczące udostępnienia danych osobowych z aktów stanu cywilnego, zawartych w  odpisach i zaświadczeniach, należy kierować do właściwego wojewody.

 

Ostatnie aktualności