UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy można założyć anonimowe konto bankowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:06:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Nie, bowiem przepisy prawa nakazują m.in. określić strony umowy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. w sytuacji, gdy szczególne przepisy prawa zezwalają na ich przetwarzanie.

I tak, w tej sytuacji zastosowanie mają m.in. przepisy Prawa bankowego jak również ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zasady prowadzenia, jak również elementy jakie powinna zawierać umowa rachunku bankowego określają przepisy Rozdziału 3 Prawa bankowego. Zatem zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności strony umowy.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucja obowiązana (m.in. bank) przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji. Instytucja obowiązana (m.in. bank) przeprowadzająca transakcję, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, ma obowiązek rejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter.

Ponadto, zgodnie z art. 8 b ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane (m.in. bank) stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego, które podlegają na m.in. identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych. Identyfikacja dotyczy również stron transakcji niebędących klientami i obejmuje ustalenie i zapisanie ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu, w zakresie, w jakim dane te instytucja może ustalić przy zachowaniu należytej staranności. Powyższa weryfikacja polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu danych i następuje przed zawarciem umowy z klientem lub przez przeprowadzaniem transakcji.

Zatem jak wynika z powyższego w obecnym stanie prawnym założenie anonimowego konta bankowego jest niemożliwe.

Ostatnie aktualności