UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy protokół z posiedzenia zarządu banku zawierający dane osobowe klienta banku może zostać udostępniony na potrzeby postępowania cywilnego?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-16 11:47:16
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż zezwalają na to przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeśli treść tego protokołu, łącznie z zawartymi w nim danymi osobowymi, stanowi dowód w sprawie cywilnej.

Uzasadnienie

Kwestię legalności przetwarzania (m.in. udostępniania) danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wskazuje ona, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne m.in., gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2).

Przepisami prawa, które legalizują udostępnienie przez bank protokołu z jego posiedzenia na potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie cywilnej są przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (kpc). Zgodnie z nimi, bank, który jest stroną w postępowaniu cywilnym może, aż do zamknięcia rozprawy, przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej (art. 217 § 1 Kpc). Bank, jako strona postępowania, jest obowiązany wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzi skutki prawne (art. 232 Kpc). Natomiast sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału (art. 233 § 1). Dowodem mogą być w szczególności dokumenty, co przewiduje art. 244 i następne Kpc.

Zatem, jeśli protokół banku, może stanowić dowód, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach Kpc i wejść w skład dokumentacji przedłożonej sądowi na potwierdzenie stanowiska strony pozwanej, to jego udostępnienia nie należy kwestionować z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności