UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego może zażądać od najemców lokali należących do tego Towarzystwa, kserokopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (PIT)?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-13
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-16 14:16:10
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż przepisy prawa przyznają Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego prawo do przetwarzania informacji o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym przez najemców lokali.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych zwykłych, w tym ich udostępniania m. in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 tej ustawy).

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przewiduje, że najemca obowiązany jest składać towarzystwu budownictwa społecznego raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. Zgodnie z ust. 4 tego przepisu, najemca jest również obowiązany na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć najemców lokali należących do Towarzystwa Budownictwa Społecznego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych. Wzór tej deklaracji stanowi załącznik nr 2 do wydanego na podstawie
art. 9 tej ustawy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych obliguje osobę pobierającą dodatek mieszkaniowy do udostępnienia organowi przyznającemu ten dodatek dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w niniejszej deklaracji (art. 7 ust. 13 ustawy o dodatkach mieszkaniowych). Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby będącej najemcą lokalu należącego do towarzystwa budownictwa społecznego.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest zatem uprawnione do gromadzenia kserokopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (PIT) od najemców należących do Towarzystwa lokali. Takie żądanie nie naruszy więc ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności