UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Towarzystwo Budownictwa Społecznego może gromadzić informacje o osobach zamieszkujących z najemcą, nawet bez wiedzy i zgody tych osób?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-15 14:14:49
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż wynika to z przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Uzasadnienie

Gromadzenie danych osobowych jest jedną z form ich przetwarzania, co definiuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jej przepisy stanowią, że legalne przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione m.in. od tego, czy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Jednak zgoda ta nie jest wymagana w sytuacji, gdy istnieje przepis prawa zezwalający na przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 2 tej ustawy).

W omawianym przypadku mamy do czynienia z ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie bowiem z jej art. 30 ust. 1 pkt 1 Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Takie brzmienie przepisu wskazuje zatem na uprawnienie TBS do pozyskiwania informacji na temat osób, które wspólnie z najemcą zamieszkiwać będą najmowane mieszkanie. Jednocześnie z ustawy wynika, iż zgłoszenie osób do wspólnego zamieszkiwania jest kwestią indywidualną najemcy. TBS nie podejmuje bowiem żadnych działań w celu gromadzenia danych osobowych członków rodziny osoby ubiegającej się o najem, a czyni to dopiero wówczas, gdy najemca sam takie osoby wskaże. Przy czym mamy tu do czynienia z bardzo wąskim zakresem danych osobowych. Chodzi bowiem jedynie o imię nazwisko oraz stopień pokrewieństwa osób zamieszkujących z najemcą. Ponadto wskazać należy, iż TBS nie posiada możliwości weryfikowania danych podawanych przez wnioskodawcę odnośnie do osób, które są uprawnione do korzystania z lokalu. Zakłada bowiem, iż osoby składające wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobów TBS, w którym jest konieczność podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, składają je zgodnie z prawdą.

W związku z powyższym, skoro istnieje odpowiedni przepis prawa zezwalający TBS na gromadzenie informacji o osobach zamieszkujących z najemcą lokalu mieszkalnego z zasobów TBS, bez wiedzy i zgody tych osób, to działania takiego nie należy kwestionować z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności