UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy można zwrócić się do GIODO o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-05-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-21 14:33:05
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, ponieważ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie dysponuje danymi zawartymi w tych zbiorach, ani nie jest organem powołanym do ich tworzenia i prowadzenia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych GIODO prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych, który zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1-4 i 7 powinien zawierać informacje dotyczące wniosku, o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych, oznaczenia podmiotu prowadzącego zbiór i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniająca do prowadzenia zbioru. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest zobowiązany wyznaczyć swojego przedstawiciela RP.
Generalny Inspektor gromadzi jedynie informacje o zbiorach danych prowadzonych przez poszczególnych administratorów, którzy zgłaszają do rejestracji GIODO, a nie zawartość tych zbiorów.
Udostępnianie danych ze zbiorów PESEL, zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych uregulowane jest w rozdziale 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z brzmieniem art. 44i ust. 1 oraz art. 44i ust. 3 ustawy organami upoważnionymi do udostępniania informacjo ze wskazanych wyżej zbiorów są odpowiednio gminy (dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych) oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych (dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych).

 

Ostatnie aktualności