UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy na ustną prośbę głównego lokatora i właściciela nieruchomości Referat Meldunkowy Urzędu Miejskiego powinien udostępnić dane osobowe osób zameldowanych w tej nieruchomości?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-16
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-23 11:32:45
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych, zaś ich skonkretyzowanie ma miejsce w szczególnych wobec jej regulacji, przepisach prawa.

W sytuacji, gdy określone zagadnienia uregulowane zostały w odrębnych aktach prawnych, należy się do nich odwołać (art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych). Jeżeli zatem szczególny przepis prawa przyznaje określonemu podmiotowi uprawnienie do żądania danych osobowych lub nakłada obowiązek ich udostępnienia po stronie podmiotu, do którego w tym celu się zwrócono, udostępnienie danych nie może być traktowane jako naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Kwestie dotyczące udostępnienia bądź odmowy udostępnienia informacji, o których mowa w pytaniu, należałoby rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat, a także na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Jak stanowi art. 44a ust. 1 pkt 1 ppkt a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ewidencję ludności prowadzi się w systemie informatycznym w formie zbiorów meldunkowych m.in. jako zbioru danych stałych mieszkańców oraz - stosownie do brzmienia pkt 2 powołanego przepisu - w formie zbioru danych osobowych PESEL uzyskanych w związku z nadawaniem numeru PESEL na podstawie zbiorów meldunkowych, o których mowa w pkt 1 lit. a) - c) art. 44a ust. 1. Przepisy tej ustawy wskazują krąg podmiotów, którym udostępnia się oraz którym mogą być udostępnione dane ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL, a także przesłanki po spełnieniu których udostępnienie w przedmiotowym zakresie staje się możliwe (art. 44h tej ustawy). Tytułem przykładu wskazuję, iż zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym - o ile wykażą w tym interes prawny, zaś stosownie do brzmienia jego pkt 4 również "innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą". Jak stanowi art. 44i ust. 1 tej ustawy - dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy, zaś dane ze zbioru PESEL - zgodnie z ust. 3 powołanego przepisu - udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wchodzącego w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departamentu Rejestrów Państwowych, który realizuje to zadanie poprzez specjalną komórkę jaką jest Centralne Biuro Adresowe (adres: ul. Kazimierzowska 60, 02 - 543 Warszawa). Dane udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (art. 44h ust. 3 i 5).

Stosownie natomiast do postanowień art. 44h ust. 9 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, udostępnienie przedmiotowych danych podmiotom wskazanym w jej art. 44h ust. 2 następuje odpłatnie. Podkreślić należy, iż organ rozpatrujący wniosek może odmówić ich udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej tylko w przypadku, gdy udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób (art. 44i ust. 5 ustawy o ewidencji i dowodach osobistych). Stosownie zaś do brzmienia art. 44i ust. 6 tej ustawy, od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie.

Wobec powyższego, w celu uzyskania informacji o osobach zameldowanych pod danym adresem, należy wystąpić ze stosownej treści wnioskiem do właściwych organów gminy lub do Centralnego Biura Adresowego.

Ostatnie aktualności