UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy z ewidencji ludności można udostępnić cały zbiór danych osobowych, czy tylko konkretne - pojedyncze - dane osobowe? Czy dane zawarte w zbiorach tworzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych można przekazywać metodą teletransmisji?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-09-21
Wprowadził‚ informację: 2004-04-30 11:22:25
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Udostępnianie danych osobowych możliwe jest wyłącznie po spełnieniu określonej przesłanki. Powinna ona zaistnieć w odniesieniu do każdej danej osobowej, która podlega określonej formie przetwarzania.

Uzasadnienie

Ustawa nie daje zatem bezpośrednio odpowiedzi na pytanie o "ilość" danych podlegających udostępnieniu. Istotne jest bowiem, aby każde udostępnienie danych znalazło swoją podstawę prawną. Jeśli podstawa taka istnieje w odniesieniu do większej "ilości" danych osobowych - nie ma przeszkód, aby je udostępnić. Należy jednak podkreślić, że obowiązek wykazania, iż taka podstawa istnieje, ciąży na podmiocie występującym o udostępnienie. Zgodnie z art. 44 h ust. 6 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, podmiotom, o których mowa m.in. w ust. 1 wskazanego wyżej przepisu, dane można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli spełnią określone w tym przepisie warunki. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych rozstrzyga właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej (art. 44i ust. 4). Możliwe jest więc pozyskiwanie przez organy administracji publicznej, sądy, prokuraturę, organy Policji, Straży Granicznej, Służbę Więzienną, Wojskowe Służby Informacyjne, Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu, a także organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, danych zgromadzonych w zbiorach za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

Dane ze zbioru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych (art. 44i ust. 3). Wojewoda natomiast udostępnia dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (art. 44i ust. 2 powołanej ustawy).

 

Ostatnie aktualności