UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy w sprawie udostępniania danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków organem właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-05 13:47:08
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż organem właściwym w sprawie udostępniania danych z ewidencji gruntow i budynków jest starosta.

Uzasadnienie

Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków regulują przepisy innych, niż ustawa o ochronie danych osobowych, aktów prawnych. Są to ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie art. 7d pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Sposób prowadzenia tej ewidencji oraz szczegółowy zakres informacji, w niej zawartych określa rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja ta obejmuje dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów, budynków oraz lokali, jak również dane dotyczące właścicieli nieruchomości, ewentualnie osób lub jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają (§ 10 powołanego rozporządzenia w zw. z art. 20 ust. 1 i 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego).

Do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy udostępnianie danych ewidencyjnych ( na podstawie § 44 pkt 4 rozporządzenia). Są one udostępniane w formie m.in. komputerowych wydruków mapy ewidencyjnej, rejestrów, kartotek, zestawień, wypisów z rejestrów i kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej (§ 51 ust. 1 pkt 1 - 4 rozporządzenia).

Jak natomiast wynika z § 53 ust. 1 w zw. z § 44 pkt 5 omawianego rozporządzenia, starosta wykonujący zadania związane z prowadzeniem ewidencji jest obowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Ma chronić dane zawarte w ewidencji przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem. Natomiast do innych zadań związanych z prowadzeniem ewidencji przez starostę, m.in. do ich udostępniania (o czym stanowi (§ 44 pkt 4 rozporządzenia), przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie zostały wymienione, a zatem nie znajdują one zastosowania. Stanowisko to podzielił także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 18 maja 2005 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt: II SA/Wa 1987/2004, stwierdzając, iż: „Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie jest uprawniony do rozstrzygania spraw z zakresu udostępniania danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę”.

Ostatnie aktualności