UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy dane reprezentantów Skarbu Państwa zasiadających w radach nadzorczych spółek prawa handlowego na podstawie rekomendacji Ministerstwa Skarbu Państwa podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-27
Wprowadził‚ informację: 2006-08-11 13:48:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż dane takich osób stanowią informację publiczną.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych nie mogą stanowić podstawy dla utajnienia personaliów reprezentantów Skarbu Państwa zasiadających w radach nadzorczych spółek prawa handlowego na podstawie rekomendacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Dane o takich osobach stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, a zatem podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w tejże ustawie. Zgodnie bowiem z jej art. 4 ust. 1 pkt 5 i art.6 ust. 1 pkt 2 lit. d  podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów mają obowiązek udostępniania informacji publicznej, w tym informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i kompetencjach tych osób. W stosunku do osób sprawujących te funkcje – w zakresie informacji mających związek z ich pełnieniem – nie obowiązuje ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 zdanie drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej). Dodać w tym miejscu należy, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej jako podstawowy sposób udostępniania tych informacji przewiduje ich zamieszczanie w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (art. 8 ust. 2 i 3).

Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa danych osobowych reprezentantów Skarbu Państwa zasiadających w radach nadzorczych spółek prawa handlowego na podstawie rekomendacji tego resortu znajduje zatem oparcie w przepisach prawa, a co za tym idzie – zachodzi przesłanka określona w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych,

legalizująca upublicznienie danych, które jest jedną z form ich przetwarzania.

Ostatnie aktualności