UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest sporządzanie list z danymi osobowymi osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2007-05-30
Wprowadził‚ informację: 2007-05-30 13:42:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż tworzenie takich list przez urząd gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa, a zatem na podstawie jednej z przesłanek do legalnego przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie

To przepisy uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych powinny określać termin ogłoszenia składu komisji okręgowej oraz przekazania spisu uprawnionych do głosowania przez organ, który spis ten sporządził, komisji przeprowadzającej wybory.

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych, zaś ich skonkretyzowanie ma miejsce w szczególnych wobec jej regulacji, przepisach prawa. Tak więc, w sytuacji, gdy określone zagadnienia uregulowane zostały w odrębnych aktach prawnych, należy się do nich odwołać (art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy).

Kwestie dotyczące zasad przeprowadzania wyborów do rad powiatowych izb rolniczych, będących jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego, są przedmiotem regulacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i to one określają szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby. Stosownie do art. 3 ust. 4 tej ustawy, izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Terenem działania izby jest obszar województwa (art. 3 ust. 2). Organami izby – jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy – są: walne zgromadzenie, komisja rewizyjna, zarząd, rady powiatowe izby.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych, wybory do rady powiatowej izby przeprowadzają: komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23; komisje okręgowe, w liczbie 5 – 7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23. Głosowanie w wyborach do rady powiatowej izby przeprowadza się na obszarze okręgu wyborczego, który jest równocześnie obwodem głosowania. Komisja okręgowa może postanowić o podziale okręgu wyborczego na dwa lub więcej obwodów głosowania (art. 28 ust. 1).

Podkreślenia wymaga przy tym, iż zgodnie z brzmieniem ust. 2 i 3 powołanego wyżej przepisu, spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się w urzędzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem zleconym gminie. Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu udostępniany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 – tym dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych (art. 32).

Ostatnie aktualności