UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy publikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej uchwał zawierających orzeczenia, w których znajdują się dane osobowe osób fizycznych, jest zgodne z prawem?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-10-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-27 14:58:17
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem byłoby to niezgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej, która w tym przypadku ma zastosowanie.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne z chwilą spełnienia jednej z przesłanek zawartych w art. 23 ustawy. I tak, jest ono (przetwarzanie) dopuszczalne w sytuacji, gdy zezwalają na to inne, szczególne wobec ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa.

W tej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do wglądu do dokumentów urzędowych, jak również do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (art. 3  ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Natomiast stosownie do art. 5 ust. 1 powołanej ustawy, prawo to podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ust. 2 ww. przepisu stanowi, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, iż administrator danych przetwarzając dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Oznacza to , że „swym rodzajem i swą treścią  dane nie powinny wykraczać poza potrzeby wynikające z celu ich zbierania” (J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych Osobowych, Komentarz, Zakamycze 2004 s. 556). Wobec powyższego udostępnianie/upublicznianie uchwał jedynie w celach informacyjnych powinno odbywać się przy uwzględnieniu ww. zasady adekwatności przetwarzania danych osobowych. Udostępnienie dokumentu, który zawiera dane osobowe, z uwzględnieniem prawa do prywatności osoby fizycznej, powinno nastąpić po odpowiednim przetworzeniu danych osobowych w nim zawartych.

Warto w tym miejscu jest przywołać również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2008 r. ( Sygn. akt II SA/Wa 1177/08). Sąd w orzeczeniu tym uznał, iż „usunięcie personaliów osób prywatnych, czy też ich zanonimizowanie w ogłoszonej w BIP uchwale organu gminnego, nie wpływa na czytelność dokonanego w ten sposób przekazu. W tym przypadku treść aktu administracyjnego nie traci waloru informacyjnego, albowiem wynika z niej kto, kiedy i w jakiej sprawie publicznej zajął określone stanowisko. Podstawowym celem BIP jest powszechne informowanie o sprawach publicznych i w tym przypadku cel ten został zrealizowany. Prezentowanie odmiennego poglądu pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi gwarancjami wolności i praw obywatela. W świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.

 

Ostatnie aktualności