UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest zamieszczanie w BIP-ie danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska samorządowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-11
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-27 15:02:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, ponieważ, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną.

Uzasadnienie

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zawiera jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich skonkretyzowanie znajduje się w szczególnych, wobec ustawy, przepisach prawa. Ustawa ta stanowi, że przetwarzanie, w tym udostępnianie, danych osobowych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy zezwala na to szczególny przepis prawa. Wobec powyższego sprawę rozpatrywać należy w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

I tak, art. 11 ust. 1 stanowi, że nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Natomiast art. 13 wskazuje, że ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór. Ogłoszenie powinno zawierać m.in. nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska, określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku czy też wskazanie wymaganych dokumentów. Natomiast art. 13 ust. 4 stwierdza, że informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Ponadto, art. 15 stanowi, że niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie prze okres co najmniej 3 miesięcy. Informacje, które powinny zostać opublikowane w Biuletynie to m.in.: nazwa i adres jednostki przeprowadzającej nabór, określenie stanowiska, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (czyli miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).

 

Ostatnie aktualności