UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia ma prawo przetwarzać dane osobowe świadczeniobiorcy i świadczeniodawcy?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-03-30 09:43:38
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, NFZ może przetwarzać dane osobowe świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy ponieważ zezwalają na to przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uzasadnienie:

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich uszczegółowienie znajduje się w innych – branżowych – przepisach prawa. Tym samym ustawa o ochronie danych osobowych odsyła do przepisów szczególnych, regulujących działalność określonych podmiotów i instytucji, wskazujących w jakich przypadkach i w jakim zakresie mogą one przetwarzać dane osobowe, aby obowiązki i uprawnienia nałożone na nie mocą tych przepisów mogły być realizowane.

Narodowy Fundusz Zdrowia działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wskazanych w tej ustawie podmiotów (m.in. lekarzy – świadczeniodawców i pacjentów - świadczeniobiorców). Przetwarzanie przez NFZ tych danych ma na celu m.in. kontrolę przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 188 b ww. ustawy w celu realizacji zadań określonych w ustawie NFZ jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób udzielających świadczeń (np. lekarza) na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący między innymi nazwisko i imię, numer prawa wykonywania zawodu.

Ponadto NFZ może zwrócić się bezpośrednio do świadczeniobiorcy (pacjenta) o informacje w zakresie udzielonych mu świadczeń opieki zdrowotnej (art. 192 a ww. ustawy).

Zatem, jak wynika z powyższego NFZ ma prawo przetwarzać dane osobowe zarówno świadczeniobiorcy jaki i świadczeniodawcy.

 

Ostatnie aktualności