UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jak długo NFZ może udostępniać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o wynikach naboru na określone stanowisko, w tym dane osób biorących udział w rekrutacji?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-16
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-23 11:41:43
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Żaden przepis prawa tego wprost nie reguluje, dlatego należy kierować się ogólnymi zasadami udostępniania danych osobowych z ustawy o ochronie danych osobowych, z których wynika, że ustanie celu w jakim dane są przetwarzane kształtuje okres, od którego nie powinny być one udostępnianie.

Uzasadnienie

Do udostępniania przez NFZ w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) wyników naboru na określone stanowisko, w tym danych osób w nim biorących udział, zobowiązują zarówno przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak również szczegółowe uregulowania dotyczące naboru kandydatów do zatrudnienia w tym organie określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Niemniej jednak podkreślić należy, iż powyższe regulacje nie określają okresu, w którym dane osoby zatrudnionej mają być udostępniane w BIP-ie. Wobec powyższego zastosowanie w tej kwestii będą miały przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych przetwarzając dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Oznacza to, że „nawet wówczas, gdy określone dane odpowiadają celowi, dla którego są zbierane i są dla tego celu adekwatne, to nie wynika z tego, iż mogą być one bezwzględnie przetwarzane, w tym też udostępniane innym podmiotom. Czasowym wyznacznikiem jest tu osiągnięcie zamierzonego celu przetwarzania. Na administratorze danych spoczywa więc obowiązek rozważenia celowości ustanowienia okresu ich udostępniania oraz weryfikowania okresu, w którym udostępniane są dane osobowe, a po jego upływie, niezwłocznego ich usuwania.

Dla realizacji celu jakim jest upublicznienie wyników postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez NFZ, niezbędne jest przekazanie informacji o wyniku naboru tj. podanie danych osoby zatrudnionej na wakujące stanowisko. Za moment osiągnięcia powyższego celu można uznać ustanie stosunku pracy z osobą wybraną w postępowaniu rekrutacyjnym. Od tego momentu dane nie powinny być udostępnione.

Wobec powyższego udostępnianie/upublicznianie danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa powinno odbywać się przy uwzględnieniu ww. zasady adekwatności przetwarzania danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności