UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może określić formę upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-19
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-10-19 15:09:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż okoliczność, że dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe pacjenta nie przesądza o właściwości organu do spraw ochrony danych osobowych w powyższym zakresie.

Uzasadnienie

Regulacje prawne dotyczące prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej zawierają przepisy m. in. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych (ust. 2 ww. artykułu). Podmioty, którym udostępnia się dokumentację medyczną wskazuje art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. I tak, np. zgodnie z ust. 1 ww. przepisu, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W celu realizacji prawa pacjenta do dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale ustawy oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji (na podstawie art. 24 ust. 1).

Zarówno przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak
i wskazanego rozporządzenia, nie określają szczegółowej formy upoważnienia do uzyskania dokumentacji medycznej. Rozporządzenie wskazuje jedynie, że w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej m.in.:

- oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia,

- oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Jednak okoliczność, że dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe pacjenta nie przesądza o właściwości organu do spraw ochrony danych osobowych do określania formy tego upoważnienia. Do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy bowiem m.in. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 12 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych). Nie posiada on zaś kompetencji do określania formy upoważnienia do (wydawania) udostępniania dokumentacji medycznej.

Osoba, której dokumentacja dotyczy, chcąca upoważnić inną osobę do udostępnienia jej tejże dokumentacji medycznej może uczynić to stosownie do zasad wynikających z ogólnych przepisów o pełnomocnictwie, określonych w art. 98 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Ostatnie aktualności