UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy komisariat policji, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, może odmówić udzielenia informacji o imieniu i nazwisku, stopniu służbowym oraz miejscu zatrudnienia funkcjonariusza Policji, który nałożył mandat karny na osobę wnioskującą o udostępnienie tych danych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-09-21
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-02-07 13:29:49
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-04-24 13:20:51

Nie, gdyż dane osobowe policjanta w takim zakresie, w jakim wiążą się z wykonywaniem przez niego czynności służbowych nie podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Uzasadnienie

Kwestię legalności odmowy przez komisariat policji udostępnienia danych osobowych funkcjonariusza Policji, który nałożył mandat karny na osobę wnioskującą o to udostępnienie należy rozpatrywać na gruncie innych niż ustawa o ochronie danych osobowych aktów prawnych. Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady ochrony danych, a w przypadku, gdy określone zagadnienie podlega odrębnym regulacjom prawnym, zastosowanie mają te szczególne przepisy.

Będąca przedmiotem pytania kwestia, odnośnie kontroli ruchu drogowego, powinna być rozpatrywana w kontekście przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego, a także rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Zgodnie z ustawą o Policji do podstawowych zadań Policji należy m. in. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń może podejmować czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo - śledcze i administracyjno - porządkowe. Na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym zadaniem Policji jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie. Policjant, w związku z wykonywaniem tych czynności jest uprawniony m. in. do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu, Policjant - jak stanowi § 4  ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego - zobowiązany jest podać kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto jeżeli zatrzymania dokonuje policjant umundurowany powinien on również okazać legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu, zaś policjant nieumundurowany ma obowiązek okazać legitymację służbową bez wezwania. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie numeru służbowego policjanta oraz nazwy organu, który wydał legitymację (§ 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia).

Obowiązek podania danych osobowych Policjanta w zakresie jego imienia i nazwiska oraz stopnia służbowego wynika też z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Przepis ten stanowi, iż policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, jest obowiązany podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej (ust. 1). Stosownie zaś do ust. 2, policjant nieumundurowany przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, innych niż określone w art. 61 ustawy o Policji, okazuje ponadto legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, umożliwia odnotowanie danych w niej zawartych.

Jednocześnie, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 podpunkt e) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, który stanowi, że "Funkcjonariusz, nakładając na sprawcę wykroczenia mandat karny kredytowany (...) na odcinku "C" formularza (...) wpisuje swój numer służbowy, datę nałożenia mandatu oraz składa swój podpis."

Z treści wszystkich cytowanych przepisów jednoznacznie wynika, iż dane osobowe policjanta w takim zakresie, w jakim wiążą się z wykonywaniem przez niego określonych w ustawie o Policji zadań nie podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.


Podkreślenia wymaga również fakt, iż funkcjonariusz Policji, ze względu na pełnioną funkcję, posiada status funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zgodnie z jego treścią, "Funkcjonariuszem publicznym jest (...) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej." Dane tej kategorii osób, z racji pełnionej funkcji, podlegają ograniczonej ochronie prawnej.

Ostatnie aktualności