UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Polski Związek Łowiecki lub zarządy stowarzyszeń strzeleckich mają prawo przekazywać Policji dane osobowe swoich członków ?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-09-21
Wprowadził‚ informację: 2005-04-05 14:01:54
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż zobowiązują je do tego przepisy prawa.

Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ustawa ta odsyła więc do przepisów innych aktów prawnych, regulujących tryb oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez określonego rodzaju podmioty.

Zgodnie z art. 27 ust. 5  ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Polski Związek Łowiecki i zarządy stowarzyszeń strzeleckich są obowiązane do corocznego składania właściwym organom Policji aktualnych wykazów członków uprawiających łowiectwo lub strzelectwo z użyciem własnej broni oraz do powiadamiania tych organów o wykluczeniu wymienionych członków tych organizacji w terminie 30 dni od dnia wykluczenia. Wykaz, o którym mowa w ust. 5, obejmuje imię i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz adres miejsca stałego pobytu (ust. 6).

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że istnieje obowiązek ustawowy, nałożony na Polski Związek Łowiecki i zarządy stowarzyszeń strzeleckich udostępniania organom Policji danych osobowych swoich członków.

Ostatnie aktualności