UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Policjant, podczas czynności legitymowania w celu wypisania mandatu za złe parkowanie, może żądać ode mnie danych osobowych, w zakresie nazwiska panieńskiego matki?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-12-01 10:10:57
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05
Kwestia dotycząca legalności żądania funkcjonariusza Policji udostępnienia przez osobę legitymowaną danych osobowych w zakresie obejmującym nazwisko panieńskie jej matki powinna być rozpatrywana w kontekście przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych - w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. Nr 141, poz. 1186), a także rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji, do podstawowych zadań Policji należy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo - śledcze i administracyjno - porządkowe (art. 14 ust. 1 ustawy o Policji). Jak stanowi art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo m. in. do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. W myśl § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, policjant dokumentuje legitymowanie osoby w notatniku służbowym lub na odpowiednim nośniku technicznym albo w notatce służbowej, określając datę, czas, miejsce i przyczynę legitymowania oraz następujące dane osoby legitymowanej: imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu (pkt 1), numer PESEL, a w przypadku braku informacji o numerze PESEL: datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe (pkt 2), rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby legitymowanej (pkt 3).

Z powołanych wyżej przepisów nie wynika zatem uprawnienie funkcjonariusza Policji do gromadzenia danych osobowych osoby legitymowanej w zakresie obejmującym nazwisko panieńskie jej matki.

Podstawy do przetwarzania w/w danej w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego nie można również wywieść z treści przepisów rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz jego Załącznika określającego wzór odcinka formularza mandatu karnego. Z treści § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia wynika, iż funkcjonariusz nakładając na sprawcę wykroczenia mandat karny kredytowy, po oddzieleniu części A i B od części C - E, na odcinku "C" formularza oznacza m. in. rodzaj mandatu oraz wypełnia rubryki dotyczące ukaranego zgodnie z opisem; w razie niemożności stwierdzenia numeru PESEL wpisuje się datę urodzenia ukaranego (podpunkt b) oraz wpisuje swój numer służbowy, datę nałożenia mandatu oraz składa swój podpis (podpunkt e). Sprawca wykroczenia ukarany mandatem karnym, niezależnie od sposobu jego uiszczenia otrzymuje odcinek "C" (§ 4 ust. 3, § 5 ust. 3, § 7 ust. 2 powołanego rozporządzenia). Zakres danych osobowych ukaranego mandatem karnym, pozyskiwanych w celu jego wystawienia, określony został w Załączniku do rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego i obejmuje: imię i nazwisko ukaranego jego adres zamieszkania oraz numer PESEL, imię ojca lub dane wskazujące sprawcę wykroczenia - osobę ukaraną mandatem karnym, nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość.

Ostatnie aktualności