UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy ośrodek pomocy społecznej może uzależnić wypłatę zasiłku od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-27
Wprowadził‚ informację: 2005-04-05 13:21:54
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, takie działanie jest nieuprawnione.

Uzasadnienie

Organy władzy publicznej obowiązane są – zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – do działania na podstawie i w granicach prawa.

Przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych przez ośrodki pomocy społecznej stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych tzw. zwykłych oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w sytuacji, gdy przetwarzane są dane szczególnie chronione. Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest wówczas, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Stosownie natomiast do art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy, przetwarzanie danych szczególnie chronionych dopuszczalne jest, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.
Ustawa o ochronie danych osobowych odsyła więc do innych przepisów szczegółowo regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych w ramach działalności określonego podmiotu. Przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych w ramach udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej stanowią przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
W związku z tym, że podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią w tym przypadku przepisy prawa, żądanie przez ośrodek pomocy społecznej od osoby, której dane dotyczą, zgody na ich przetwarzanie jest nie tylko zbędne, ale wręcz nieuprawnione.
Ustawa o pomocy społecznej nie uzależnia wypłaty zasiłku od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wprawdzie w ustawie o pomocy społecznej operuje się pojęciem zgody, np. w art. 54 jest mowa o zgodzie na umieszczenie w domu opieki społecznej, w art. 106 o zgodzie na zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnej, w art. 102 o zgodzie na udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, ale nie jest to zgoda tożsama ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ustawie o ochronie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nie może więc uniemożliwić wypłaty zasiłku.

 

Ostatnie aktualności