UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy miejski ośrodek pomocy społecznej jest uprawniony do pozyskiwania od uczelni wyższej informacji, czy i kiedy student otrzymywał stypendium?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-02 14:33:58
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-01-03 13:32:40

Tak, bowiem na udostępnienie tych informacji zezwalają przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady ochrony danych, a w przypadku, gdy określone zagadnienie podlega odrębnym regulacjom prawnym, zastosowanie mają te szczególne przepisy.

Organizację i tryb pracy miejskiego ośrodka pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Art. 105 ust. 1 tej ustawy stanowi m.in., że szkoły wyższe są zobowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego, udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia. Zgodnie zaś z art. 121 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pracownik socjalny przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z prawa pierwszeństwa w urzędach, instytucjach i innych placówkach, a organy zobowiązane są do udzielenia mu niezbędnych informacji.

Zatem miejski ośrodek pomocy społecznej, w związku z powadzonym postępowaniem mającym na celu przyznanie świadczeń socjalnych, jest uprawniony do pozyskania informacji dotyczących tego, czy, a jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości, student otrzymywał stypendium.

 

Ostatnie aktualności