UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy student może wykorzystać informacje z akt sądowych, dotyczące konkretnych osób, do napisania pracy magisterskiej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-13
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2004-08-24 10:03:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, ale student nie może doprowadzać do publikowania danych osób, o których informacje pozyskuje.

Uzasadnienie

Akta spraw sądowych zawierają szeroki zakres danych podlegających szczególnej ochronie, np. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przynależność wyznaniową, dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydawanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzają ogólną zasadę zakazu przetwarzania tego typu danych. Od tej generalnej reguły są jednak wyjątki. I tak, np. art. 27 ust. 2 pkt 9 tej ustawy umożliwia przetwarzanie danych podlegających szczególnej ochronie, gdy jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego. Zgodnie z tym przepisem publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone.

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczają więc możliwość wykorzystywania przez studenta danych szczególnie chronionych, gdy jest to niezbędne do przygotowania pracy magisterskiej. Natomiast publikacja wyników tych badań nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone. Dlatego też, działanie polegające na opisywaniu poszczególnych spraw sądowych ze wskazaniem pełnych imion i nazwisk, zarówno osób pozwanych jak i oskarżonych, w formie rozprawy naukowej, nie może być uznane za zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności