UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodne z ustawą jest wywieszanie w budynku sądu wokand, zawierających dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu sądowym?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-13
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-12 09:13:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż odbywa się to na podstawie szczególnych przepisów prawa.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych uzależnia legalność przetwarzania danych tzw. zwykłych (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania) od spełnienia przez administratora danych jednej z przesłanek z wymienionych w art. 23 ust. 1 tej ustawy. Ustawa dopuszcza możliwość upublicznienia danych na wokandach sądowych m. in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 tej ustawy). Kwestię upublicznienia danych w treści wokand sądowych stron biorących udział w postępowaniu sądowym rozpatrywać należy w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Zgodnie z § 23 ust. 1 tego zarządzenia, " Z rozprawy, posiedzenia jawnego lub niejawnego, gdy w sprawie wydane zostało orzeczenie lub zarządzenie powodujące zakreślenie sprawy w repertorium, sekretariat sądu sporządza wokandę. W wypadku rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron sekretariat sporządza wokandę przed ich terminem”. Stosownie zaś do ust. 2 tego przepisu, „Wokanda zawiera imiona i nazwiska sędziów i ławników, sygnatury akt spraw wyznaczonych na posiedzenie, oznaczenie godzin, na które sprawy wyznaczono, imiona i nazwiska stron i innych osób wezwanych. W sprawach rozpoznawanych w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na wokandzie podaje się ponadto przedmiot sprawy, a w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia - sygnaturę akt oskarżyciela publicznego i kwalifikację prawną czynu zarzucanego oskarżonemu”. Nie oznacza to jednak, iż dane te nie podlegają ochronie przewidzianej ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator tych danych, w tym przypadku Sąd, zobowiązany jest bowiem dopełnić obowiązków, jakie narzuca na niego ustawa o ochronie danych osobowych ( art. 36 ustawy) w tym obowiązany jest m. in. do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ostatnie aktualności