UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy komornik sądowy może przekazać wierzycielowi, z własnej inicjatywy, dane osobowe dłużnika, które pozyskał w toku innego postępowania egzekucyjnego?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-06-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-01 10:29:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem udostępnianie tych danych naruszałoby przepisy prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z prawem wtedy, gdy administrator danych spełni co najmniej jedną z przesłanek przetwarzania danych osobowych wskazanych w ustawie. Przesłanki te są co do zasady równoprawne i odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych (w tym ich udostępnienia) i zostały enumeratywnie wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2).

I tak, ustawą na podstawie której rozpatrywać należy niniejszą kwestię są przepisy regulujące prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Sformułowane one zostały w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej Kpc. Szczególnie zwrócić należy uwagę na art. 7601 z którego wynika, że to na żądanie wierzyciela komornik jako organ egzekucyjny udziela informacji o dłużniku, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie. Jednak z przepisu tego nie wynika uprawnienie komornika do przekazania wierzycielowi z własnej inicjatywy danych osobowych dłużnika.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o komornikach sądowych. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 tej ustawy komornik jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności. Jak wskazuje się w doktrynie, powyższy obowiązek „(...) obejmuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o planowanych i dokonanych czynnościach, w tym również o wydanych postanowieniach i zarządzeniach, oraz o okolicznościach faktycznych towarzyszących tym czynnościom. Komornik nie może w szczególności udostępniać akt spraw egzekucyjnych, wydawać wyciągów lub odpisów z tych akt (np. w postaci protokołów czynności egzekucyjnych), udzielać informacji o stanie majątkowym dłużnika, jego zobowiązaniach i sytuacji rodzinnej. Obowiązek zachowania tajemnicy ma przede wszystkim na celu ochronę interesów uczestników postępowania egzekucyjnego, w tym zwłaszcza dłużnika, przed ujemnymi konsekwencjami ujawnienia osobom trzecim danych objętych tajemnicą” (A. Marciniak, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. II).
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że komornik sądowy udostępniając dane dłużnika wierzycielowi (który nie żądał tych danych) naruszyłby przepisy prawa, w tym przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności